2003

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Qietschi auf frisch gepflügtem Acker in Lauerstellung.